Kyrkan

Ljungs kyrka uppfördes på 1790-talet på initiativ av Axel von Fersen d ä, byggherre till Ljungs slott. Arkitekt var Olof Tempelman och byggmästare Casper Seurling. Den tidigare kyrkan, från mitten av 1600-talet, var för liten för socknens befolkning och i stort behov av en omfattande och kostsam renovering. Man beslutade sig för att riva den och ersätta den med en ny på samma plats. Greve Fersen bidrog med pengar och försåg även det nya bygget med tegel från det egna tegelbruket. Under koret i kyrkan uppmurades ett gravkor för ätten von Fersen. Den nya kyrkan började uppföras 1795 och stod färdig att tas i bruk i slutet av 1797.

En allé förbinder slottet med kyrkan i fonden och är en medvetet gestaltad kulturmiljö av riksintresse.

I gravkoret i kyrkan vilar 10 medlemmar av familjen von Fersen

The Ljung Church 

The medieval church was

 in a poor condition so

Count Axel von Fersen the Elder commissioned Caspar Seurling

 to build a new one.

This church was completed in 1797 and it became part of Ljung estate since as it lay at the end of the eastern avenue.

10 members of the family are buried in the von Fersen crypt

Die Kirche Ljung 

Die Kirche wurde auch im 1800 Jahrhundert gebaut.


Vom Schloss leiten 3 Alleen weiter. Die östliche Allee

führt direkt an die Kirche

mit der Grabstätte

der Familie von Fersen.

 

In dieser Grabstätte ruhen

10 Familienmitglieder.

L'église de Ljung 

L’église fut construite

 vers la fin du 18ième siècle.

 

Une des trois allées qui mènent au château aboutit à l'église.

 

Au-dessous du choeur se trouve une chambre sépulcrale où reposent dix membres de la famille de Fersen.